Campean Anamaria

•ACTIVITATE PROFESIONALĂ:
Judecător la Curtea de Apel Cluj, Secţia I civilă (2009 prezent), preşedintele Secţiei I civile începând cu data de 27 aprilie 2016

•ARTICOLE DE SPECIALITATE PUBLICATE:
-Suspendarea judecării pricinii. Înţelesul noţiunilor de „vina părţii reclamante” şi „neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute de lege ori stabilite în cursul judecăţii”. Perimare. Rămâ¬nere în nelucrare din vina părţii. Act de procedură făcut în vederea judecării proce-sului de către partea care justifică un interes, în RRDJ nr. 2/2012
-Pronunţarea hotărârii în contradictoriu cu o parte decedată, lipsită deci de capa-citate procesuală de folosinţă. Invocarea nulităţii hotărârii în calea de atac. Persoana interesată să invoce nulitatea. Soluţie, în RRDJ nr. 3/2012
-Servitute de trecere. Fond aservit imobil proprietate publică, în RRDJ nr. 5/2012
-Revizuire. Hotărâri definitive potrivnice pronunţate în procedura specială a ordo-nanţei preşedinţiale, în RRDJ nr. 1/2013
-Consecinţele admiterii cererii de acordare a ajutorului public judiciar în forma prevăzută de art. 6 lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, în cazul taxelor judiciare de timbru datorate în solidar, în Dreptul nr. 12/2013
-Comunicarea actelor de procedură. Momentul de la care începe să curgă termenul de exercitare a căii de atac a apelului (şi recursului) în cazul în care, conform legii, acesta începe să curgă de la comunicarea hotărârii. Principiul echipolenţei, în RRDJ nr. 1/2014
-Admisibilitatea instituirii concomitente sau succesive a sechestrului asigurător şi a popririi asigurătorii. Admisibilitatea cenzurării în calea de atac a cuantumului cauţiunii stabilite în condiţiile art. 952 C. pr. civ. , în RRDJ nr. 6/2014
-Acceptarea tacită a succesiunii în cazul existenţei unei stări de indiviziune/coproprietate între succesibil şi defunct asupra unui bun care face parte din masa succesorală, în RRDJ nr. 3/2015
-Admisibilitatea/inadmisibilitatea apelului îndreptat împotriva unei hotărâri în care s a analizat excepţia nulităţii unui act juridic. Apel incident. Invocarea nulităţii unui act juridic pe cale de excepţie, în RRDJ nr. 5/2015

Carti ale acestui autor

PARTENERI UNIVERSUL JURIDIC

VA RECOMANDAM